مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:ایزدی
شهرت:ایزدی
پست الکترونیک:ai.1363@chmail.ir
تلفن همراه:09017157422
نخصص ها:ادبیات عرب ، علوم قرآنی ، کلام